Skip to content

Digitala och Fysiska Lekmiljöer

I projektet Digitala och Fysiska Lekmiljöer är utgångspunkten barns lek. Syftet med detta projekt är att skapa ett lekkoncept där digitala interaktiva komponenter byggs in i den fysiska gröna lekmiljön i bostads-områden och på skolgårdar. Lekplattformens funktioner förutsätter en miljö med varierad terräng, mycket vegetation och naturmaterial. Sådana lekmiljöer ger högt lekvärde och inspirerar barn att bli mer fysiskt aktiva i närmiljön utomhus.

Ett viktigt mål i projektet är att ge barn tillgängliga lekmiljöer med högt lekvärde utomhus, för ökad hälsa och välmående. Projektet har tre viktiga mål

  1. att utforma lekkonceptet DigiPlayScape baserat på forskning om vad som ger högt lekvärde som ett alternativ till traditionell lekplatsutrustning
  2. att DigiPlayScape blir en katalysator som gör att gröna lekmiljöer med högt lekvärde byggs i större utsträckning
  3. att formulera rekommendationer och verktyg åt beställare av lekmiljöer så att högt lekvärde uppnås.

Permanenta lekmiljöer har byggts utomhus. Iterativ design och utvärdering av dessa lekmiljöerna görs kontinuerligt med barn som deltagare. Ett nätverk av forskare, praktiker och beställare byggs upp för att åstadkomma ett skifte vad gäller hur man planerar och beställer lekmiljöer i samhället idag. Verktyg och rekommendationer utformas som stöd för beställare av lekmiljöer och de kommuniceras genom olika publika kanaler.

Projektledare och kontaktperson

Professor Eva-Lotta Sallnäs Pysander
Kungliga Tekniska Högskolan
E-post: evalotta@kth.se
Webbsida på KTH

Partners

                    

 

 

                                          

                                                      

 

Finansiering

Vinnova  2013 – 2018

Projektbeskrivning